Головна Контакти Карта сайту
25 April, 2024
Ліберально-демократична партія України
UKR     RUS     ENG
Свобода кожного - основа свободи всіх


Партія
Новини ЛДПУ
Кандидати та активісти
Лібералізм: теорія і практика
Інститут Лібералізму
Голосування
Фотоархів
Запитання і відповіді

ВхідПрограма

21.02.2004

Версія для друку
Програма прийнята 24.11.90 на засновному з’їзді ЛДПУ
Внесені зміни та доповнення за рішеннями III з’їзду ЛДПУ 23.12.95 та VII з’їзду ЛДПУ 17.01.04

Понад 70 років народ України жив у тоталітарній державі, визначальною характеристикою якої є однопартійність. Масові репресії, варварська економіка, заснована на відчуженні людині від власності та безвідповідальному використанні природних ресурсів, централізований і через те волюнтаристський розподіл продукції, знищення громадянського суспільства, переслідування будь-якої вільної думки, придушення ініціативи, -все це призвело до стагнації і глибокої кризи в усіх сферах життя. Катастрофічних втрат зазнала культура. Народ перебував на межі як фізичної, так і духовної деградації. Найбільшим злом тоталітарного режиму є нехтування правами і свободами особи, зневага людської гідності. Перші зусилля щодо демонтажу тоталітарної системи не дали серйозних результатів через жорсткий опір реакціонерів, що зберегли ключові позиції в управлінні усіма сферами життя, а також через недостатність конструктивної опозиції та її впливу на суспільну свідомість. Подальший зговір націонал - більшовиків різних таборів призвів до гальмування ринкових реформ, створення олігархічних структур , згортання демократизації , зубожіння народу.

Початок побудови сучасного цивілізованого суспільства можливий лише за умови розвитку цивілізованої багатопартійної політичної системи. Важливою ланкою такої системи в Україні є Ліберально-демократична партія України. ЛДПУ спирається на багатолітні традиції европейського лібералізму, який набрав у наш час світового значення. Вона успадковує ліберальні ідеї, що виразно проступили у програмах ряду громадсько-політичних організацій та рухів в Україні.

Лібералізм утверджує людину як вищу цінність, проголошує пріоритет особи перед державою, прагне до правового громадянського суспільства.

ЛДПУ- організація прихильників ліберальної демократії для поширення ідей лібералізму у суспільстві, втілення цих ідей у життя.

Як політична партія, ЛДПУ домагається свого представництва в органах влади усіх рівнів. Тому одним з головних аспектів її діяльність є активна участь у виборах.

Програма ЛДПУ є викладом світоглядних принципів, які визначають її політичні позиції , та концептуальних положень щодо кардинальних реформ в українському суспільстві.

Цілями партії є утвердження гуманізму, демократії, прав і свобод громадянина, в тому числі економічної свободи, яка грунтується на приватному підприємництвіта цивілізованих ринкових відносинах, утвердження загальнолюдських цінностей, отримання влади в результаті чесних демократичних виборів.

Завданнями партії є:

* участь у політичній діяльності;
* участь у формуванні органів влади та самоврядування, представництва в їх складі;
* участь у виробленні державної політики, розробці та впровадженні у життя проектів з державного будівництва та економічних реформ,
* поширення ідей лібералізму і залучення до політичної діяльності своїх прихильників

Шляхи досягнення цілей та завдань:

* участь у демократичних виборах Президента Украіни, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,
* проведення масових заходів;
* участь у розробці та впровадженні в життя проектів з державного будівництва та економічних перетворень;
* внесення пропозицій та запитів до органів державної влади та управління,
* використання державних засобів масової інформації, а також заснування органів масової інформації у відповідності до чинного законодавства,
* підтримання міжнародних зв`язків з політичними партіями,
* громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,
* ідейна, організаційна і матеріальна підтримка молодіжних, жіночих та інших об'єднань громадян, надання допомогу у їх створенні.

ЛДПУ відкидає насильство як метод досягнення своїх цілей та завдань. Її принципи діяльності- діалог, аргументи розуму, апеляція до громадської свідомості.

1. ПРАВА ЛЮДИНИ

Природні права людини становлять вищу цінність по відношенню до всіх інших пріоритетів. Людина вільна в межах, визначених законами природи та правами інших людей. Вона має невід`ємне право на:

* життя та особисту безпеку;
* приватну власність і вільне підприємництво;
* духовну свободу та свободу совісті;
* свободу слова та розповсюдження інформації;
* свободу пересування та вибору місця проживання;
* свободу особистого життя.

Свободи та права людини зумовлюють її відповідальність за наслідки вільного вибору. Користування правами та свободами регулюється внутрішньою етикою, а зовні державними законами.

2. ГРОМАДЯНИН, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА

Громадянам дозволено все, що не заборонено, державі заборонено все, що прямо не дозволено.

Носій всієї влади в Україні (суверен) - народ України. Народ реалізує своє повновладдя як прямим волевиявленням (плебісцит , референдум ) , так і опосередкованим - обираючи представницькі органи та вищу посадову особу в державі.

Функції державної влади мають розподілятися між законодавчою , виконавчою та судовою владами. Повноваження всіх державних органів слід чітко визначити та розмежувати законом.

Функції влади максимально можливою мірою передаються місцевому громадському самоврядуванню. Держава є інструмент в руках суспільства.На шляху до розвиненого громадянського суспільства роль громадських інститутів має зростати.

Держава має гарантувати політичні, економічні, соціальні та інші права громадян. Передумова таких гарантій- правовий характер держави, парламентська демократія, широкий цивілізований спектр політичних партій та течій, ефективне функціонування судової влади, розвиток самоврядування. Має бути створена муніципальна поліція та суд присяжних.

Конституція та законодавчі акти повинні надавати громадянам всю повноту прав і свобод, зафіксованих в Загальній декларації прав людини,Пакті про громадянські та політичні права, Віденських угодах, інших документах міжнародної спільноти. Міжнародні угоди мають пріоритет над внутрішніми законами. Інструкції та підзаконні акти, що суперечать законам, скасовуються.

Партія розуміє демократію як систему управління, що створює оптимальні умови для прояву людської особистості. Демократія надає права меншості і кожній окремій людині, спрямована на пошук компромісу та рішень на основі консенсусу. Неухильне дотримання цивілізованих законів і відміна всіх інших- органічна властивість демократії.

В демократичній державі можуть існувати будь-які політичні партії, за винятком тих, програмні настанови або політична практика котрих підпадають під пряму законодавчу заборону. Політична поліція неприпустима. Вільне розповсюдження інформації забезпечується незалежними засобами масової інформації.

Партія виступає проти державної ідеології, монополії на ідеологію, державної релігії або обов`язкового атеїзму.

Українська держава , як суверенна , не може входити до складу іншої держави.

ЛДПУ вважає , що завданням Української державності є утвердження реальної незалежності , рівності та гідності у міжнародних відносинах. Цей процес включає виважену зовнішню і внутрішню політику , вдосконалення законодавчої бази.

Становлення незалежної Української держави не повинно порушувати геополітичну рівновагу , гальмувати перехід від конфронтації до співробітництва між Заходом та Сходом.

На шляху до реального суверенітету Україна взаємодіє з зацікавленими державами.

З огляду на культурні , економічні , етнографічні особливості регіонів ЛДПУ бачить майбутню Україну як федеральну демократичну правову республіку.

ЛДПУ бачить майбутню Україну цивілізованим громадянським суспільством - суспільством рівних можливостей , милосердним до бідних та знедолених.

3. Економіка і соціальна політика

Змістовне , матеріально забезпечене життя і надійний соціальний захист можливі лише в багатому , демократичному , стабільному суспільстві. Але таким суспільство буде лише тоді , коли багатою або заможною буде переважна більшість його членів.

ЛДПУ визнає всі види власності , віддаючи перевагу приватній. Приватна власність становить основу матеріальної та духовної незалежності людини. Акціонерна , кооперативна та інші форми групової власності , як похідні від приватної , мають всіляко розширюватись і заохочуватись . Держава забезпечує надійний захист авторського права та інтелектуальної власності.

Сільське господарство має розвиватись переважно у формах , що грунтуються на приватній власності на землю.

Економічна свобода - це необхідна умова свободи духовної та політичної. Партія виступає за створення правових , політичних і економічних умов для реалізації в повному обсязі принципів вільної торгівлі та підприємництва. Основні складові цього процесу - фінансова реформа , формування початкового капіталу.

Податкова система має стимулювати виробництво товарів та надання послуг.

Антимонопольна політика , створення умов для конкуренції, обмеження диктату природних монополій - оди з головних напрямків становлення ефективної економіки.

Економічна ізоляція , замкненість , автаркія неминуче ведуть до нераціонального використання ресурсів , громіздкої і неефективної економіки і в кінцевому підсумку до економічної і технічної відсталості. ЛДПУ - за інтеграцію України в міжнародну економічну систему , за вільне ввезення капіталів та товарів з дотриманням системи державних квот. На період становлення національної економіки можливі обмеження на вивіз вітчизняного капіталу.

За умов ефективної реалізації творчого потенціалу індивіда суспільство здатне накопичити економічний потенціал , достатній для ефективної соціальної політики.

Партія вважає , що соціальний захист громадян повинен реалізовуватись через цільові державні програми , систему перепідготовки та перекваліфікацію кадрів , благодійність , профспілки.

Головні напрями соціальної політики - охорона сім’ї, материнства та дитинства , захист інвалідів та ветеранів. При зростанні вартості життя повинні відповідно зростати всі фінансові виплати - пенсії , стипендії , грошова допомога. Йдеться про індексацію цін.

Держава та суспільство мають захищати слабких , але не оббирати сильних , забезпечувати рівні можливості , а не рівні результати.

Поетапний перехід до вільної ринкової економіки передбачає:складання земельного кадастру та оцінку землі , приватизацію житлового сектору та виробничих фондів , тимчасові заходи для захисту споживчого ринку . проведення фінансової та банківської реформи , комп’ютерних мереж.

Всі громадяни України - співвласники державної власності. Слід прискорити передачу громадянам частини ресурсів у вигляді акцій , землі, житла. Завершити розпаювання землі, реально забезпечити право виходу з землею та реманентом з колгоспів , радгоспів і КСП та оплату оренди землі суб’єктами підприємницької діяльності.

Широкомасштабна приватизація провадиться на аукціонній та конкурсній основі з можливим залученням закордонного капіталу. Значна частина прибутків від приватизації спрямовується на соціальний захист , а інша - на розвиток приватизованих підприємств.

Перехід до ринкових відносин передбачає приведення в дію законів про вільну торгівлю та підприємництво , податки , митницю , зайнятість тощо. Для функціонування ринку капіталів розвивати товарні , фондові та валютні біржі , а для ринку робочої сили - біржу праці. Забезпечувати вільний в’їзд та виїзд громадян.

4. Екологія. Охорона здоров’я

Розвиток матеріальної культури , науково - технічний прогрес супроводжується багатьма негативними наслідками. Зневажливе , технократичне ставлення до природи з боку суб’єктів господарської діяльності може призвести вже найближчим часом до екологічної катастрофи.

ЛДПУ вбачає вихід з цього загрозливого становища у створенні цілісної системи екологічної безпеки , включаючи повноту і доступність екологічної інформації , природоохоронне законодавство , громадську та державну служби екологічного контролю з широкими повноваженнями.

Весь науковий потенціал , новітні досягнення треба зосередити на створенні та впровадженні екологічно чистих технологій.

Форми господарювання , що зберігають природу , включаючи економію ресурсів , варто заохочувати , зокрема пільговими податками та вигідними державними замовленнями.

Необхідні закони про екологічну безпеку , про зони екологічного лиха , про відповідальність про екологічні порушення та злочини , про охорону та раціональне використання тваринного та рослинного світу , про захист тварин від жорстокого поводження з ними.

Проте будь - які заходи залишаються паліативом , доки мінімальні стандарти екологічної безпеки міцно не вкоріняться в громадській свідомості. Це станеться лише після переорієнтації виховання та освіти на гуманізм та екологічне мислення.

Здоров’я людини залежить передусім від умов життя . праці та відпочинку. Все більшого значення набувають заходи по профілактиці захворювань. Цій меті має служити розширення мережі різноманітних оздоровчих та фізкультурних закладів . як державних , так і приватних. приватна практика має широко впроваджуватись і в систему медичного та лікарняного обслуговування. Людині слід надати можливість вибирати як лікувальний заклад , так і лікаря.

5. Культура. Освіта

Культура - єдине гідне людини матеріальне та духовне середовище. Вона зберігається і розвивається шляхом саморегуляції. Найкращі умови для культурного розвитку - інформаційна насиченість і відкритість суспільства , відсутність ідеологічного і політичного тиску. Державне фінансування культури та освіти має здійснюватися, виходячи з перспектив цього розвитку , а не за залишковим принципом.

Обдарованість людини , її талант належать до абсолютних цінностей і є народним багатством. Талант потребує піклування суспільства та держави.

Партія вважає умовою збереження і розвитку культури в Україні поважливе ставлення до українських національних традицій та звичаїв , культури інших народів. Вкрай необхідна комплексна програма відновлення та збереження пам’яток культури , включаючи історичні назви.

Партія домагається повернення скарбів матеріальної і духовної культури , без законних підстав вивезених з України . а також майна , вилученого у церков.

Освіта інтегрує людину в культуру , сприяє вияву її творчих можливостей , формуванню гуманістичного світогляду. Мілітаризація та ідеологічний монополізм неприпустимі.

ЛДПУ виступає не лише за реформу державної освіти , а й за організацію якнайбільшого числа суспільних та приватних , світських та духовних шкіл , академій , гімназій , університетів тощо , за створення різноманитних можливостей для отримання освіти.

Вищій школі слід надати автономію та самоврядування , свободу господарської діяльності.

6. Національна політика

В національній політиці неприпустима будь - яка дискримінація. Держава не може розподіляти громадян за расовими , національними або етнічними ознаками. З точки зору української державності всі громадяни України складають український народ , або народ України.

Етнічна приналежність не повинна вказуватись ні в яких офіційних документах.

Всупереч щонайтяжчим випробуванням національна самосвідомість українського народу ніколи не згасала. ЛДПУ всіляко сприяє її зростанню та зміцненню.

Партія виступає за національно - культурну автономію , вільний розвиток мов та культур всіх національних груп в Україні , за підтримку діяльності усіх національно- культурних центрів і товариств.

ЛДПУ вважає , що державне керування мовними процесами обмежує права людини і несумісне з ідеями лібералізму та гуманізму. Проте , враховуючи , що використання української мови штучно обмежувалось протягом століть , чим зневажались природні права українців , партія підтримує заходи , спрямовані на подолання історичної несправедливості і сприяє поширенню державної - української мови у всіх сферах громадського та державного життя.

7. Зовнішня політика. Оборона

Зовнішня політика Української держави має проводитись в інтересах народу України на основі безумовного пріоритету загальнолюдських цінностей.

Партія вбачає головне завдання зовнішньої політики на даному етапі в інтеграції України до світової спільноти як повноправного суб’єкта міжнародного права та міжнародних відносин. Розвиток гуманітарних та ділових контактів на всіх рівнях - державному , громадському , особистому , - має супроводжуватись значним зростанням кількості дипломатичних , торгових та культурних представництв і вступом у міжнародні організації та укладанням міжнародних угод в інтересах українського народу. Особливе значення мають включення України в Європейські структури , Хельсінкський процес та співробітництво з міжнародними економічними організаціями.

При вступі в міжнародні союзи обов’язково повинна передбачатись можливість та процедура одностороннього виходу з союзу , а при укладанні угод - одностороння денонсація.

Великого значення партія надає розвитку всебічних контактів з українською діаспорою.

ЛДПУ вважає , що міжнародні стосунки України будуть плідними лише за умов повної відкритості суспільства , вільного взаємопроникнення інформації , ідей , капіталів.

ЛДПУ стоїть за збереження існуючих державних кордонів України.

В сучасних умовах армія зберігає своє значення як інструмент зовнішньої політики , один із гарантів державного суверенітету. ЛДПУ вважає , що в основу воєнної доктрини повинна закладатись концепція розумної оборонної достатності. Партія виступає за професійну армію , підпорядковану закону та виконавчій владі України , за створення контрольного механізму . здатного запобігти втручанню армії у внутрішню політику.

Прийнята 24.11.90 на засновному з’їзді ЛДПУ
Внесені зміни та доповнення за рішеннями III з’їзду ЛДПУ 23.12.95 та VII з’їзду ЛДПУ 17.01.04


Лібералізм: теорія і практика
Новини ЛДПУ
 
Новітня історія ліберальних демократів у форумах


© 2005 Ліберально-демократична партія України.
Прес-служба ЛДПУ: [email protected]. Для зауважень та пропозицій: [email protected]
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ldpu.org.ua є обов'язковим.
Розробка та дизайн УРА Internet