Головна Контакти Карта сайту
25 April, 2024
Ліберально-демократична партія України
UKR     RUS     ENG
Свобода кожного - основа свободи всіх


Партія
Новини ЛДПУ
Кандидати та активісти
Лібералізм: теорія і практика
Інститут Лібералізму
Голосування
Фотоархів
Запитання і відповіді

ВхідПрограма кандидата в Президенти України Ігора Леонідовича Душина

19.07.2004

Версія для друку
„На собственном горбу и на чужом
я вынянчил понятие простое:
бессмысленно идти на танк с ножом,
но если очень хочется, то стоит.”
(Ігор Губерман)


Чому Україні потрібенліберальний Президент?

Озирніться довкола. Ми не помітили, як стали заручниками державної машини. Не помітили, як потрапили в залежність від волі чиновників; як депутати, замість того, щоб викону-вати нашу з вами волю, почали нав’язувати нам свою. Вдаючи, що захищають наші інтереси, вони зв’язали нас по руках і ногах безглуздими заборонами та нормами, знекровили непомір
ними податками та здирством чиновників. Ми винні всім. Нам - ніхто. Ми безправні у своїй країні. Нас контролює незлі-ченна армія контролерів. Ми ж владу не контролюємо. Влада розгодовується й підпорядковує собі дедалі більше сторін нашого приватного життя.

Ліберали кажуть: „Годі! Занадто багато влади - занадто мало свободи!”.

Сьогодні не існує жодних кордонів для втручання держави в особисте життя, права та свободи громадян. Настав час змі-нити наше життя, встановити межі повноважень держави і пла-номірно розширювати права та свободи громадян.

І почати треба з того, щоб повернути словам їх забутий зміст. Настав час згадати справжній зміст понять „Держава - це ми”, „Слуги народу”, „Справа життя”.

Нині ми опинилися в державі, яка ворожа до нас та незручна для нас. Ми усвідомлюємо, що українці вже давно живуть і працюють не завдяки владі, а всупереч, в кращому випадку - паралельно, з бажанням не перетинатися з владою, від якої майже ніхто не чекає нічого доброго.

Ми зробимо так, що НАША держава буде обслуговувати НАШІ ін-тереси, щоб ми мали можливість контролювати роботу чиновни-ків, а не вони - наше життя.

ДЕРЖАВА - ДЛЯ НАС, А НЕ МИ - ДЛЯ ДЕРЖАВИ.
Досить „керувати”, настав час - не заважати!

Ми проголошуємо: „ГОЛОВНЕ - НАШІ СІМ’Ї ТА ДОБРОБУТ У НАШИХ ОСЕЛЯХ”. Кожна родина прагне дати своїм дітям надію на краще майбутнє, гарантувати їхню безпеку і ВПЕВНЕНІСТЬ У СЬОГОДЕННІ. Усі ми хочемо, щоб діти поважали минуле, розу-міли, що відбувається нині і чітко БАЧИЛИ МАЙБУТНЄ. Ми впе-внені, що ці принципи мають абсолютний характер і прищеплю-ємо нашим дітям цінності наполегливої праці, відповідально-сті й, у першу чергу - свободи.

Ми високо цінуємо СВОБОДУ. Так, ми різні. Наш спосіб життя визначається регіональними традиціями, культурними цінностями, вірою, яку ми сповідуємо. Ми різні - і тому ми потрібні один одному. Ми - одна країна. Ми поважаємо іншу думку і життєві цінності інших. Ми хочемо бути вільними. І наша свобода обмежується лише свободою інших.


Ми любимо Україну, але не любимо державної машини, яка тут „оселилася”. Влада завтра буде робити те, що ми виріши-мо. І лише тоді ми зможемо з гордістю і на повен голос назвати таку державу СВОЄЮ. Ми пишатимемося своєю країною не лише тому, що тут народилися, а й тому, що це НАША краї-на.

Ми побудуємо державу, засновану саме на цих ціннос-тях!

Відбудовуючи незалежну Україну, ми давали державникам свої доручення. Наші доручення - не виконані.

МИ ДОРУЧИЛИ ДЕРЖАВІ СТВОРИТИ ПРИСТОЙНІ УМОВИ ДЛЯ ТИХ, ХТО НЕСПРОМОЖНИЙ УТРИМУВАТИ СЕБЕ САМ.
Ми готові платити за це стільки, скільки потрібно. Але ми хочемо бачити резуль-тати не в статистичних зведеннях і переможних реляціях уря-ду, а в будинках наших батьків, у лікарнях і дитячих сад-ках, на полицях холодильників. Ми хочемо бачити благопо-луччя старих і не боятися власної старості. Ми проти зрівнялівки у пенсіях. Ми зробимо так, щоб кожен отримував пенсію згідно зі своїми заслугами, трудовим стажем та ква-ліфікацією.

МИ ДОРУЧИЛИ ДЕРЖАВІ НАШУ БЕЗПЕКУ Й ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ всіма громадянами. Ми готові утримувати армію та міліцію. Ми поважаємо людей у погонах і цінуємо їхню працю. Але, до-віряючи їм нашу безпеку, ми хочемо бути впевненими в їхній моральності та професійності, а також мати повний контроль за їхньою діяльністю.

МИ ДОРУЧИЛИ ДЕРЖАВІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИСОКІ СТАНДАРТИ В ОСВІТІ.
Якісна освіта - це фундамент свободи і джерело творчих мож-ливостей людини. Освіта повинна відповідати високим (сучас-ним) стандартам й бути доступною для всіх. Щоб діти, неза-лежно від доходів батьків, мали можливість знайти свій шлях і зайняти пристойне місце в житті. У ліберальній державі бюджетні кошти на освіту отримуватимуть люди, а не навчаль-ні заклади. Ми за чесну конкуренцію на ринку освітніх по-слуг.

Лише вивільнення творчої та ділової ініціативи українського народу може стати фундаментом для наступного кроку в розви-тку нашої країни. Тому ми оголошуємо новий ліберальний при-зов в Україні. Ми впевнені, що сьогодні його почують і нам вдасться розпочати наступний - ліберально-демократичний етап в історії України.


ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ.

Україні потрібно надання російській мові статусу другої державної.

З ліберальної точки зору, держава повинна розмовляти зі своїми громадянами саме тією мовою, якою зручно саме грома-дянам. Якщо ж щонайменше половина населення розмовляє ро-сійською мовою, то в державі має бути запроваджена офіційна двомовність.

Україні потрібен розвиток підприємництва.
Підприємець - це той, хто власною енергією та працею забез-печує економічне зростання всього суспільства. Він працює сам і дає роботу іншим.

Але саме підприємець є сьогодні найбільш незахищеною особою в нашій державі. Саме підприємець під тиском армії контро-лерів змушений годувати ненажерливу зграю чиновників. На-став час рішуче сказати: Годі! Поодинці кожен з нас при-речений лише ховатися та пристосовуватися. Нині ми ПОВИННІ об’єднатися, щоб докорінно змінити такий стан справ.

Українські підприємці! Годі сидіти під усілякими „кришами” - об’єднуйтеся! Лише об’єднавши наші мож-ливості - можливості ліберальних політиків та підприємців - ми зможемо спільними зусиллями створити сприятливе ділове та інвестиційне середовище, запровадити прості і зрозумілі „правила гри”, обов’язкові для всіх без винятку, за-безпечити чесну конкуренцію, позбутися чиновницького тиску на бізнес і безпідставного втручання держави в економічне життя суспільства.

Україні потрібні реформи.
Ліберали із задоволенням констатують, що багато з тез Лібе-рально-демократичної партії України, які вона пропагувала упродовж 14-ти років, тепер стали загальноприйнятими - всі кандидати у Президенти України виступають за розвиток само-врядування, всі - за підтримку підприємництва, всі - за приватну ініціативу та громадянське суспільство.
Але настає час подолати високу стіну стереотипів й рухатись далі.
Вибори - саме той час, коли влада прислухається до свого народу.

Україні потрібен федеративний устрій. І пер-шим кроком у цьому напрямку має стати перерозподіл функцій і повноважень державної влади на користь місцевого самовря-дування, а також розвиток самоврядування на регіональному рівні. Усі можливі питання повинні вирішуватися на місцях! І саме тому ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ (60 -70%) БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ МАЄ ЗОСЕРЕДЖУВАТИСЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ.


Україні потрібен двопалатний парламент. Те-пер, коли вибори за загальнонаціональними партійними спис-ками до Верховної Ради та місцевих рад законодавчо закріп-лені, необхідно створити умови, за яких саме точка зору ре-гіонів буде важливим чинником державної політики.

Ми проти виборів до місцевих рад суто за пропорційною сис-темою. Байдуже, яких політичних поглядів дотримується ра-йонний та місцевий депутат або мер, якщо він вирішує усі побутові та комунальні питання, важливі для мене та мого сусіда.

Сьогодні доволі часто належність громадянина до якоїсь пар-тії не відображає його реальних ідеологічних поглядів.

Україні потрібна поступовість розвитку, еволюція - краще, ніж революція. Вибори мають відбуватися кожні два роки і на них треба переобирати половину депутатів з усіх щаблів представницької влади. Суспільство змінює свої погляди на сценарій розвитку держави частіше, ніж відбуваються вибори. Ми - країна, що розвивається і змінює себе дуже швидко, відповідно змінюються і погляди її громадян.

Україні потрібні високопрофесійні службовці. Ми - за дорогих (тобто - високооплачуваних) чиновників. Ми впевнені, що у владі повинні працювати фахівці найвищої кваліфікації. І за їхню роботу ми готові дорого платити. Це вигідно передусім тому, що кваліфікація є запорукою уник-нення управлінських помилок, які прямо чи опосередковано позначаються на нашому житті. Вигідно тому, що добробут мі-сцевого або державного чиновника залежатиме не від отрима-них хабарів, а від якості його роботи.

Україні потрібна судова реформа.
Ідея рівності прав кожного громадянина - ліберальна по су-ті. Ліберали категорично проти наявного стану справ, коли державні органи, які зобов’язані охороняти право і закон, займаються здирництвом; коли судова система судить за ко-мандою „згори” або за принципом „Правда за тим - у кого товстіший гаманець!”; коли є можливість „замовити” неприєм-ності для конкурента у прокуратурі, податковій службі, су-дах та інших державних інстанціях. Суд мусить стати місцем встановлення справедливості, а не засобом тиску чи зведення рахунків.

Україні потрібен новий план розвитку.
Треба нині почати рух від „служіння національній державі” до держави, яка ОБСЛУГОВУЄ суспільство.

Ми визнаємо, що жодна партія чи політична сила не може са-мотужки запропонувати таке бачення майбутнього для країни, яке задовольнило б усіх. Ми - за баланс інтересів. Ми - за розмаїття думок і поглядів. Ми - за співпрацю.

Ліберальні цінності передбачають готовність до компромісу.
Пропонуючи своє бачення, ми відкриті до співпраці з усіма, хто готовий до роботи, хто готовий не тільки пропонувати своє, але здатний почути і поважати думку інших, хто готовий у спільній праці знаходити нові рішення, а не нав’язувати всім свої погляди та підходи.

До розробки проекту майбутнього України будуть залучені як-найширше коло фахівців різних галузей і з усіх регіонів України. Після створення проекту розвитку країни, він прой-де сувору громадсько-професійну експертизу. Лише тоді, коли проект отримає громадську підтримку - після того, як грома-дяни зрозуміють як саме цей проект забезпечить реалізацію їх інтересів, він почне втілюватись у життя.

Місія Ліберально-демократичної партії.
Наша партія висунула свого кандидата на виборах Президента України виходячи зі своєї місії - запропонувати країні ліберальну альтернативу. Ми не хочемо стати заручни-ками політичних сил, які не викликають нашої повної довіри.


Ми обрали шлях незалежності та самостійності. Розбудова не-залежної держави була першим кроком на цьому шляху. Час ру-хатися далі - через здобуття справжньої незалежності та са-мостійності місцевого самоврядування - до незалежності та самостійності особи і приватної справи.

Ми звертаємося, передусім, до тих людей, котрі цінують освіту, професію, багато і наполегливо працюють, знають ці-ну своїм рукам і голові, будують кар’єру і прагнуть нових досягнень на цьому шляху, цінують дружбу і взаємодопомогу. Ми звертаємося до українців, для яких свобода думки, свобо-да дії - не гасло і не партійна програма, а природний спо-сіб існування: у роботі, в побуті і загалом у житті.

Україні потрібен новий погляд на майбутнє, який зможе подо-лати застарілі стереотипи та відкрити шлях до успіху - всім і кожному. Ми підтримуємо тих, хто стверджує: „Якщо не змі-нити ставлення людей до їхнього власного життя і до держа-ви, яка повинна належати їм не на словах, а насправді - змін у владі не буде!”.

Сьогодні нам найбільше потрібна ЗАХИЩЕНА ОСОБИ-СТІСТЬ.

ПРИВАТНЕ - ПОНАД УСЕ!

Лібералізм: теорія і практика
Новини ЛДПУ
 
Новітня історія ліберальних демократів у форумах


© 2005 Ліберально-демократична партія України.
Прес-служба ЛДПУ: [email protected]. Для зауважень та пропозицій: [email protected]
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ldpu.org.ua є обов'язковим.
Розробка та дизайн УРА Internet