Ліберально-демократична партія України
http://www.ldpu.org.ua/projects/vibory/4b41ff67a7c68/

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"

04.01.2010, 16:47
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 30-31, ст.382 ) { Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2747-IV ( 2747-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 35-36, ст.446

Законами
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.75
N 3368-IV ( 3368-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 10-11, ст.97
N 3437-IV ( 3437-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 10-11, ст.98
N 3519-IV ( 3519-15 ) від 14.03.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.285
N 602-V ( 602-16 ) від 12.01.2007, ВВР, 2007, N 13, ст.134
N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.260
N 1134-VI ( 1134-17 ) від 17.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.424 }

{ Дія Закону N 602-V ( 602-16 ) поширюється на депутатів
місцевих рад (крім депутатів сільських, селищних рад),
обраних 26 березня 2006 року }

{ З 01.10.2007 р. стосовно складання та уточнення списків
виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону
N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007 на підставі пункту 3
розділу VII Закону N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР,
2007, N 20, ст.282 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 }


Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок
організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад (далі - депутатів) та сільських, селищних, міських голів.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про вибори депутатів та сільських,
селищних, міських голів


Стаття 2. Основні засади місцевих виборів

1. Депутати сільських, селищних, міських рад та сільські,
селищні, міські голови обираються громадянами України, які
належать до відповідних територіальних громад. Депутати районних, обласних рад обираються громадянами України, які належать до відповідних територіальних громад у межах району, області. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим обираються громадянами України, які проживають на території Автономної Республіки Крим.

2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за
мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища.

3. Вибори депутатів міських рад проводяться за пропорційною
системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному окрузі, межі якого збігаються з межами міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.{ }

4. Вибори депутатів районних у містах рад проводяться за
пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного району у місті.

5. Вибори депутатів районних рад проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого
збігаються з межами відповідного району.

6. Вибори депутатів обласних рад, міст Києва та Севастополя
проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної області, міст Києва та Севастополя згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
{ Частина шоста статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

7. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим.

8. Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за
мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
{ Частина восьма статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

9. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах.

Стаття 3. Загальне виборче право

1. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років (далі - виборці). Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають виборці, які проживають на території Автономної Республіки Крим.{ Частина перша статті 3 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

2. Документом, який засвідчує особу, громадянство та місце
проживання виборця на місцевих виборах, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб,
недавно прийнятих до громадянства України).
{ Частина друга статті 3 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3. Належність громадянина до відповідної територіальної
громади визначається його місцем проживання на її території згідно
з Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ).

4. Громадяни України, які належать до відповідної
територіальної громади, які мають право голосу, можуть шляхом самовисування або через республіканські (в Автономній Республіці Крим), обласні, районні, районні у містах, міські організації політичних партій та їх виборчі об'єднання - блоки (далі - місцеві організації партій (блоки) брати участь у висуванні кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, роботі виборчих комісій, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів та в інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

6. Не мають права голосу на місцевих виборах громадяни
України, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за
вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.

Стаття 4. Рівне виборче право

1. Місцеві вибори є рівними. Громадяни України беруть участь
у місцевих виборах на рівних засадах.

2. Кожен виборець має по одному голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, в яких він бере участь. Ці голоси виборець може використати тільки на одній виборчій дільниці.
{ Частина друга статті 4 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 5. Пряме виборче право

Місцеві вибори є прямими. Громадяни України, які належать до
відповідних територіальних громад та які мають право голосу на
місцевих виборах, безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських голів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків) у багатомандатних округах, а також за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих місцевими організаціями партій (блоками) або шляхом самовисування в одномандатних округах.

Стаття 6. Вільні вибори

1. Місцеві вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови
для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при
голосуванні.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи
будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

Голосування на місцевих виборах є таємним. Контроль за
волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.

Стаття 8. Особисте голосування

Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто.
Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Стаття 9. Право бути обраним

1. Депутатом та сільським, селищним, міським головою може
бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг
вісімнадцяти років та має право голосу відповідно до статті 70
Конституції України ( 254к/96-ВР ).

2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може
бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати та
кандидатів на посаду сільського, селищного,
міського голови Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисування у випадках, передбачених цим Законом.

Стаття 11. Засади виборчого процесу

1. Виборчий процес здійснюється на засадах:

2) політичного плюралізму та багатопартійності;

3) публічності і відкритості виборчого процесу;

4) рівності суб'єктів виборчого процесу перед законом;

5) рівності прав усіх кандидатів у депутати та відповідно
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу
до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності;

7) неупередженості до місцевих організацій партій (блоків),
кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій. { Пункт 7 частини першої статті 11 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3. Виборчий процес включає такі етапи:

1) складання списків виборців;

2) формування виборчих комісій;

3) утворення територіальних виборчих округів;

4) утворення виборчих дільниць;

5) висування та реєстрація кандидатів у депутати та
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) проведення передвиборної агітації;

7) голосування (повторне голосування);

8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків
голосування і результатів місцевих виборів.

4. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів місцевих виборів.

Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу

Суб'єктами виборчого процесу є:

1) виборці; { Пункт 1 статті 12 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

2) виборчі комісії, сформовані відповідно до цього Закону,
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) та інших законів України;

3) кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського,
селищного, міського голови;

4) місцеві організації партій (блоки), які висунули
кандидатів у депутати або кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови; { Пункт 4 статті 12 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }
( Teкст взятo з сайта Верховної Ради України
)

{ Пункт 5 статті 12 виключено на підставі Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

6) офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій
(блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів у депутати,
від кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів.

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу

2. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад,
місцезнаходження та режим роботи; про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць; про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, які обмежують їх виборчі права; про порядок заповнення виборчих
бюлетенів; забезпечують можливість для ознайомлення їх із списками виборців, із виборчими списками місцевих організацій партій (блоків), з передвиборними програмами місцевих організацій партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати та (або) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, з відомостями про кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, з передвиборними програмами кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; сповіщають населення про підсумки голосування та результати місцевих виборів; надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.{ Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3. Рішення органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, що стосуються місцевих виборів та зачіпають
законні права громадян, а також рішення виборчих комісій
доводяться до відома громадян через друковані засоби масової
інформації або у разі неможливості оприлюднюються в інший спосіб у семиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом.

4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно
висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів.
Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі
публічні заходи, пов'язані з місцевими виборами, а на засідання
виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів -
на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 26 цього Закону,
крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії,
органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх
повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо підготовки
проведення місцевих виборів.

Розділ II

ВИДИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ,
ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Стаття 14. Види місцевих виборів та порядок їх призначення

1. Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими,
повторними, проміжними або першими (у разі формування нових місцевих рад (далі - перші місцеві вибори).

{ Абзац другий частини другої статті 14 виключено на підставі Закону N 1134-VI ( 1134-17 ) від 17.03.2009 }

{ Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

3. Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).

4. Повторні вибори депутата (депутатів) призначаються
територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання виборів депутата (депутатів) у цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата. Повторні вибори сільського, селищного, міського голови призначаються територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання місцевих виборів недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від посади сільського, селищного, міського голови.

5. Проміжні вибори депутата призначаються територіальною
виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного в цьому одномандатному окрузі.

6. Перші місцеві вибори призначаються відповідно Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 15. Строки призначення місцевих виборів

{ Частина перша статті 15 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

2. Позачергові місцеві вибори призначаються не пізніш як
за 70 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається
за 60 днів до дня виборів.

3. Повторні місцеві вибори проводяться в останню неділю
шістдесятиденного строку з дня оприлюднення територіальною виборчою комісією рішення про їх призначення. Рішення про призначення повторних місцевих виборів приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання місцевих виборів у цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата або посади
сільського, селищного, міського голови.

4. Проміжні місцеві вибори проводяться в останню неділю
шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про
призначення виборів. Рішення про призначення проміжних виборів депутата приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного у відповідному виборчому окрузі.

{ Частина п'ята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

6. Місцеві вибори призначаються на неділю.

7. Орган, який відповідно до статті 14 цього Закону прийняв
рішення про призначення позачергових, повторних, проміжних чи перших місцевих виборів, не пізніш як на третій день від дня його прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб, а також доводить зазначене рішення до відома Центральної виборчої комісії в цей же строк.
{ Частина сьома статті 15 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

8. Усі строки, визначені у цьому Законі, обчислюються
календарними днями, годинами.

9. Першим днем строку, який відповідно до Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.

10. Останнім днем строку, який відповідно до Закону має
закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує
дню вказаної події.

11. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день
строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.

Стаття 16. Визначення загального складу місцевих рад,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим

{ Назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

1. Рішення про загальний склад (кількість депутатських
мандатів) сільської, селищної, міської, районної у місті,
районної, обласної ради приймається відповідною радою поточного скликання не пізніш як за 90 днів до дня місцевих виборів.

2. У разі, коли відповідна місцева рада поточного скликання у
строк, встановлений частиною першою цієї статті, не прийме рішення щодо загального складу місцевої ради, яка має обиратися, загальний склад відповідної місцевої ради залишається у тій самій кількості, що й у поточному скликанні.

3. Рішення про загальний склад місцевої ради, у разі
призначення перших місцевих виборів, приймається відповідно до пункту 4 частини другої статті 81 цього Закону.

4. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у
місті, районної, обласної ради має становити при чисельності:

2) від 1 тисячі до 3 тисяч жителів - від 16 до 26 депутатів
включно;

3) від 3 тисяч до 5 тисяч жителів - від 20 до 30 депутатів
включно;

4) від 5 тисяч до 20 тисяч жителів - від 30 до 36 депутатів
включно;

5) від 20 тисяч до 50 тисяч жителів - від 30 до 46 депутатів
включно;

6) від 50 тисяч до 100 тисяч жителів - від 36 до 50 депутатів
включно;

8) від 250 тисяч до 500 тисяч жителів - від 50 до 76
депутатів включно;

9) від 500 тисяч до 1 мільйона жителів - від 60 до 90
депутатів включно;

10) від 1 мільйона до 2 мільйонів жителів - від 76 до 120
депутатів включно;

11) понад 2 мільйони жителів - від 76 до 150 депутатів
включно.{ Частина четверта статті 16 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

5. Загальний склад Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається Конституцією Автономної Республіки Крим ( rb239k002-98 ).

Розділ III

ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ

Стаття 17. Виборчі округи

1. Для виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна
територіальна виборча комісія не пізніше ніж за 80 днів до дня
проведення місцевих виборів утворює виборчі округи з приблизно однаковою кількістю виборців у кожному виборчому окрузі (одномандатні округи). Кількість виборчих округів дорівнює чисельності загального складу відповідної ради, визначеному згідно із частиною четвертою статті 16 цього Закону. Орієнтовна середня чисельність виборців у виборчих округах в межах відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища визначається територіальною виборчою комісією на підставі списків виборців, складених відповідно до вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). У разі проведення позачергових, повторних, проміжних чи перших місцевих виборів орієнтовна середня чисельність виборців у
виборчих округах в межах відповідного села (кількох сіл, жителі
яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища
визначається на підставі даних відповідного органу виконавчої
влади з питань статистики. Відхилення орієнтовної середньої
чисельності виборців у виборчих округах в межах
адміністративно-територіальної одиниці повинне дорівнювати не більш як п'ять відсотків.
{ Частина перша статті 17 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

2. Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів
районних рад поділяється на виборчі територіальні округи, межі
яких збігаються з межами сіл, селищ, міст районного значення, що входять до складу району. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймається.

3. Багатомандатний виборчий округ для виборів депутатів
міських, районних у містах рад має межі, що збігаються з межами
відповідного міста або району у місті. Багатомандатний виборчий
округ по виборах депутатів міських рад у містах з районним поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить інше місто, село, селище, то воно є виборчим округом з виборів депутатів міської ради міста, до складу якого воно входить. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються.{ Частина третя статті 17 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4. Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів
обласних рад поділяється на виборчі територіальні округи, межі
яких збігаються з межами районів та міст обласного значення.
Рішення про утворення таких округів не приймається.

5. Багатомандатний виборчий округ по виборах депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів та міст республіканського значення. Рішення про утворення таких округів не приймається.
{ Частина п'ята статті 17 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

6. Для виборів сільського, селищного, міського голови
відповідний одномандатний виборчий округ має межі, що збігаються з межами відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм. Одномандатний виборчий округ по виборах міського голови у містах з районним поділом поділяється на виборчі територіальні округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Якщо до складу міста входить інше місто, село, селище, то воно є виборчим округом з виборів міського голови міста, до складу якого воно входить. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймаються.
{ Частина шоста статті 17 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

{ Частина сьома статті 17 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 18. Виборчі дільниці

1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку
голосів виборців утворюються виборчі дільниці.

2. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку
голосів у випадку чергових, а також інших місцевих виборів, які
проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, використовуються звичайні, а також спеціальні виборчі дільниці, що утворені у стаціонарних лікувальних закладах для проведення виборів народних депутатів України.
{ Частина друга статті 18 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3. У разі проведення повторних, позачергових, проміжних чи
перших місцевих виборів, які проводяться не одночасно з виборами народних депутатів України, звичайні та спеціальні (у стаціонарних лікувальних закладах) виборчі дільниці на території села, селища, міста утворюються відповідно сільською, селищною, міською територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчого комітету сільської, селищної, міської (міст, де немає районних рад), районної у місті ради, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови.
{ Частина третя статті 18 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

4. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі
кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У разі проведення кількох видів місцевих виборів рішення про єдину нумерацію виборчих дільниць приймається територіальною виборчою комісією найбільшої за розміром адміністративно-територіальної одиниці.
{ Частина четверта статті 18 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

5. Військовослужбовці, які належать до відповідної
територіальної громади, голосують на виборчих дільницях,
розташованих за межами військових частин (формувань).

6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від
двадцяти до двох тисяч п'ятисот осіб. Виборчі дільниці поділяються на:

1) малі - з кількістю виборців до 500 осіб;

2) середні - з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) великі - з кількістю виборців понад 1500 осіб.

Якщо на відповідній території налічується менше або більше
від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок)
неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо
утворити додаткову виборчу дільницю в цьому окрузі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.
{ Частина шоста статті 18 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до
дня виборів.

9. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про
утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж,
місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій
оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший визначений комісією спосіб впродовж п'яти днів з дня прийняття цього рішення, але не пізніш як за 45 днів до виборів.
{ Частина дев'ята статті 18 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Розділ IV

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Стаття 19. Система виборчих комісій

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та
проведення місцевих виборів, становлять:

1) Центральна виборча комісія;

2) територіальні виборчі комісії:

виборча комісія Автономної Республіки Крим;

обласні виборчі комісії;

Київська, Севастопольська міські виборчі комісії;

районні виборчі комісії;

міські виборчі комісії (крім міст Києва та Севастополя);

районні у містах виборчі комісії (де обираються районні у
місті ради);

селищні, сільські виборчі комісії;

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та
проведення виборів депутатів поширюються:

2) територіальної виборчої комісії - на територію
відповідного виборчого округу в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних
місцевих виборів; { Пункт 2 частини другої статті 19 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої
дільниці.

3. Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів
України. Ніхто не має права втручатися у вирішення питань,
віднесених до повноважень виборчих комісій, крім випадків,
передбачених законами України.

4. Сільська, селищна, міська, районна у місті, районна
територіальна виборча комісія у випадках, передбачених цим Законом здійснює повноваження окружної виборчої комісії з відповідного виду місцевих виборів.
{ Статтю 19 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 20. Статус виборчих комісій

1. Виборчі комісії місцевих виборів є спеціальними
колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори. Виборчі комісії місцевих виборів діють на підставі, в межах та у спосіб, встановлені Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України.

2. Статус Центральної виборчої комісії визначається
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ).

3. Територіальна виборча комісія є юридичною особою.
Територіальна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо
територіальних виборчих комісій, які виконують функцію окружних виборчих комісій з відповідного виду місцевих виборів, а також усіх дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу з питань організації підготовки та проведення виборів депутатів та виборів сільського, селищного, міського голови.

4. Виборча комісія Автономної Республіки Крим з питань
організації та проведення виборів депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим є комісією вищого рівня щодо
територіальних районних та міських (міст республіканського
значення) виборчих комісій, які виконують функцію окружних
виборчих комісій на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також дільничних виборчих комісій.

5. Статус дільничної виборчої комісії визначається цим та
іншими законами. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку відповідно до зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією.
{ Стаття 20 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від
21.12.2005
}

Стаття 20-1. Вимоги до членів виборчих комісій

1. До складу виборчої комісії, яка здійснює організацію
підготовки та проведення відповідного виду місцевих виборів у
відповідній адміністративно-територіальній одиниці чи
територіальній громаді, можуть входити громадяни України, які
мають право голосу на цих місцевих виборах.

2. Особа може одночасно входити до складу лише однієї
виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих
виборів чи будь-яких інших виборів або референдумів, які
проводяться одночасно.

4. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії
Автономної Республіки Крим, а також не менше третини інших членів цієї комісії повинні мати вищу юридичну освіту.

5. Секретар виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.

6. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої
дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі, не
можуть входити працівники відповідного закладу.
{ Закон доповнено статтею 20-1 згідно із Законом N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 21. Порядок формування територіальних виборчих комісій

1. Територіальна виборча комісія формується відповідною
сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за 90 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 8 і не більше 15 осіб за поданнями керівних органів місцевих організацій партій (блоків) (не більш як на одну особу). Якщо число подань від місцевих організацій партій (блоків) перевищує 15, то їх участь у формуванні територіальної виборчої комісії визначається за допомогою жеребкування. Порядок жеребкування встановлюється Центральною виборчою комісією. Зазначені подання, до яких
додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної
територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі,
вносяться до відповідної ради не пізніше ніж за 95 днів до дня
виборів.

2. Районна організація партії або відповідний виборчий блок
може подавати кандидатури для включення до складу районної виборчої комісії, а також до виборчих комісій, які формуються сільськими, селищними, міськими радами у селах, селищах, містах, розташованих у межах району.

3. Міська організація партії або відповідний виборчий блок
може подавати кандидатури для включення до складу міської виборчої комісії та сільських, селищних, міських виборчих комісій у селах, селищах, містах, що входять до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва та Севастополя.

4. Районна у місті організація партії або відповідний блок
може подавати кандидатуру для включення до складу відповідної районної у місті виборчої комісії.

5. Обласна організація партії (блок) може подавати
кандидатуру для включення до складу відповідної обласної
територіальної виборчої комісії.

6. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація
партії (блок) може подавати кандидатуру для включення до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим.

7. У разі, якщо в установлений частиною першою цієї статті
строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше 8, територіальна виборча комісія утворюється відповідною місцевою радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням відповідно сільського, селищного, міського голови або голови районної, районної у місті, обласної ради, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим з обов'язковим включенням поданих кандидатур від місцевих організацій партій (блоків), зазначених у частині першій цієї статті.

8. Місцева організація партії (блок) у встановлені строки
подає до відповідних рад кандидатури для включення до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. До цих списків відповідні місцеві організації партій (блоки) включають членів цих партій (партій, що входять до блоку) або безпартійних громадян. Список повинен бути підписаний керівником відповідної місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та завірений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організацій вищого рівня. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі. У поданні кандидатур до складу територіальних виборчих
комісій зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів
виповнюється 18 років, - дата народження);

3) громадянство особи;

4) місце проживання та адреса житла особи, а також контактні
телефони;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) наявність відповідної освіти чи підготовки;

{ Частина восьма статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

9. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити
громадяни України, які мають право голосу на місцевих виборах.

10. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

{ Частину одинадцяту статті 21 виключено на підставі Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }
( Teкст підготовлено у Верховній Раді України
)

12. Розподіл керівних посад у територіальній виборчій комісії
здійснюється шляхом жеребкування. У жеребкуванні беруть участь
лише кандидатури, які відповідають вимогам, передбаченим пунктами
5, 8 і 9 частини восьмої цієї статті. Порядок жеребкування
визначається Центральною виборчою комісією.
{ Частина дванадцята статті 21 в редакції Закону N 3253-IV
( 3253-15 ) від 21.12.2005
}

13. Голова, заступник голови та секретар територіальної
виборчої комісії не можуть бути представниками однієї місцевої
організації партії (блоку).

14. Орган, що прийняв рішення про формування територіальної
виборчої комісії, публікує зазначене рішення та склад виборчої
комісії у відповідних засобах масової інформації або, у разі
неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб не пізніш
як на сьомий день з дня його прийняття.
{ Частина чотирнадцята статті 21 в редакції Закону N 3253-IV ( 3253-15 ) від 21.12.2005 }

Стаття 22. Порядок утворення дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною
територіальною виборчою комісією не пізніш як за 35 днів до дня
виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших
членів комісії за поданням (не більш як на одну особу) керівного
органу районної, районної у місті, міської організації партії
(блоку) та відповідними кандидатами в депутати по одномандатних виборчих округах, які самовисунулися, а також відповідними кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови.

( ДЖЕРЕЛО тексту - http://zakon.rada.gov.ua сайт Верховної Ради )
© 2005 Ліберально-демократична партія України.
Прес-служба ЛДПУ: press_ldpu@ukr.net. Для зауважень та пропозицій: reklama_ldpu@ukr.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ldpu.org.ua є обов'язковим.
Розробка та дизайн УРА Internet